Stanovy tenisového spolku LTC Starý Kolín

S T A N O V Y
Tenisového spolku LTC Starý Kolín

I. Základní ustanovení
Tenisový spolek LTC Starý Kolín (dále jen LTC) je dobrovolným sdružením osob
provozujících sport a osvětovou činnost s právní subjektivitou a stanovami (dále též „spolek, klub“)

Název : Tenisový spolek LTC Starý Kolín,
Sídlo : Sportovní čp. 356, 28123 Starý Kolín
IČ : 66492246
Tenisové dvorce v areálu ul. Sportovní čp. 356, Starý Kolín, IĆ : 66492246

II. Poslání a cíle

Základním posláním:

 • organizovat sportovní činnost, zejména mládeže a vytvářet pro ni materiální a tréninkové
  podmínky
 • vytvářet možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže
 • vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů
 • budovat, provozovat a udržovat sportoviště, která LTC užívá
 • hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány samosprávy, sportovními
 • svazy, ostatními organizacemi i jednotlivci.
 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života zejména v oblasti
  sportu.

 

III. Orgány tenisového klubu

Orgány klubu jsou:

a) valná hromada
b) výkonný výbor
c) předseda spolku
d) kontrolní komise

Nejvyšším orgánem LTC je valná hromada.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů o všech otázkách spolku, o kterých nerozhoduje na základě zmocnění obsaženém v těchto stanovách výkonný výbor spolku. Valnou hromadu tvoří členové spolku starší 18 let.

Do působnosti valné hromady náleží zejména rozhodování o :

 • název, sídlo a symboliku LTC
 • stanovy a změny stanov LTC
 • zprávu o činnosti výboru
 • zprávu o hospodaření a majetku LTC
 • výši členských příspěvků na aktuální rok
 • výši vstupního poplatku pro nové členy
 • volí členy výboru z řad členů LTC s právem hlasovat
 • přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů LTC s právem hlasovat
 • rozhoduje o zániku LTC, v případě zániku rozhoduje o majetkovém vypořádání
 • rozhoduje o odvolání členů LTC proti jejich vyloučení
 • rozhoduje o dalších otázkách, kdy si tak vyhradí,
 • dispozicích s nemovitým majetkem ,
 • určení hlavních směrů činnosti ,
 • schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov, rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

Mimořádnou členskou schůzi je výbor povinen svolat na žádost nejméně jedné třetiny členů LTC, a to do 1 měsíce od doručení písemné žádosti výboru. Kandidovat na člena výboru může jen ten člen LTC, který je přítomen na valné hromadě nebo se svou kandidaturou písemně souhlasí.

Způsob svolání valné hromady :

Řádnou valnou hromadu svolává výbor do 30.4. daného roku. Termín konání valné hromady musí být oznámen písemně nejpozději 14 dní před konáním valné hromady, a to vyvěšením na nástěnce spolku a internetových stránkách LTC : http://ltc.starykolin.cz/.

Valná hromada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku starších 18ti let. Není-li valná hromada po uplynutí 30 minut od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení , tedy není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Nemůže však rozhodovat o majetkových poměrech spolku. K platnosti usnesení této valné hromady je zapotřebí dvou třetin přítomných členů straších 18ti let.

Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno

O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady pověřený člen výkonného výboru.

Výbor tenisového spolku

Výbor tenisového spolku je výkonným orgánem a je 3 členný. Funkční období členů výkonného výboru spolku je čtyřleté .

Výkonný výbor spolku koordinuje a zajišťuje činnost spolku mezi zasedáními valné hromady spolku, kdy se k tomuto účelu schází dle potřeby, v době tenisové sezóny nejméně jednou za měsíc. Výkonný výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, pokud není stanoveno jinak. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru

Do působnosti výkonného výboru spolku patří zejména:

 • výbor tenisového klubu zajišťuje činnost LTC
 • odpovídá za hospodárné využívání a údržbu majetku
 • překládá členské schůzi zprávu o činnosti za uplynulé období
 • vede účetnictví a evidenci LTC
 • rozhoduje o přijetí člena do LTC, o vyškrtnutí a vyloučení člena z LTC
 • rozhoduje o výši poplatku za pronájem kurtů
 • organizuje brigády
 • svolává řádnou a mimořádnou valnou hromadu
 • zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obce, ČSTV, ČTS, s organizacemi a dalšími kluby, sdruženími a osobami.
 • volba předsedy spolku, návrhy změny stanov spolku
 • odvolání člena výboru , který neplní povinnosti vůči spolku, vycházejících z těchto stanov a kooptování člena do doby konání příští valné hromady;
 • schválení nebo vydávání vnitřních směrnic a řádů pro činnost spolku;
 • rozhodnutí o nakládání a hospodaření s movitým a nehmotným majetkem spolku a
 • rozhodnutí o hospodaření s nemovitým majetkem spolku, případně rozhodnutí o
 • optimálním využití, provozu, údržbě a výstavbě tělovýchovných a jiných
 • zařízení sloužících k zajištění činnosti spolku s výjimkou rozhodnutí o jeho zcizení;
 • rozhodování o založení právnické osoby, ve které by spolek byl společníkem nebo členem, rozhodování o zrušení a zániku takovéto právnické osoby;
 • schválení nebo vydávání vnitřních směrnic a řádů pro činnost spolku, schválení a projednání  zprávy o hospodaření, stavu a návrhu rozpočtu, uzávěrky návrh rozhodnutí o zrušení – zániku spolku, vč. stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku.

Průběh voleb:
a) volby do výboru jsou přímé a veřejné
b) volební komise po ukončení voleb ihned zveřejní výsledky voleb
c) nově zvolený výbor se neprodleně ujme své funkce a na prvním zasedání zvolí ze svého středu hlasováním předsedu spolku a rozdělí další nezbytné funkce tak, aby byla zajištěna kontinuita vedení spolku.

Volbu nových členů výkonného výboru provede valná hromada spolku z návrhu členů spolku. Navržený člen do výkonného výboru musí splňovat věkovou hranici 18 let. Opakovaná volba je možná.

Pokud počet členů výkonného výboru spolku klesne pouze o jednoho člena, např. z důvodů jeho odstoupení, může výkonný výbor kooptovat nového člena výkonného výboru z řad členů spolku starších 18 let do doby nejbližšího zasedání valné hromady. Pokud počet členů klesne o více než jednoho člena, je povinen výkonný výbor svolat bez zbytečného odkladu valnou hromadu, na které budou zvoleni noví členové výkonného výboru

Předseda spolku

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a jedná za spolek navenek samostatně vůči všem třetím osobám. Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

Předseda spolku je volen výkonným výborem spolku na dobu působnosti výkonného výboru, tedy nejdéle na dobu 4 let. K rozhodnutí o volbě či odvolání předsedy spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů výkonného výboru spolku. Pokud je předseda spolku zároveň členem výkonného výboru, k jeho hlasu se při volbě či odvolání předsedy nepřihlíží.

Předseda spolku odpovídá za praktickou realizaci činností zajišťovaných spolkem v intencích rozhodnutí výkonného výboru spolku a valné hromady. Předseda spolku zejména organizuje přípravu jednání pro výkonný výbor, uzavírá a rozvazuje pracovní smlouvy s pracovníky spolku, uzavírá ostatní smlouvy. Je oprávněn k udělování plných mocí jiným osobám k zastupování spolku navenek.

V případě, že předseda jedná jménem Spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

Kontrolní komise

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku.

Kontrolní komise má 3 členy, kteří jsou voleni na 4 roky a nejsou ve výboru tenisového klubu. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku vysvětlení k dané záležitosti.

Do působnosti kontrolní komise naleží zejména:
a) kontrola hospodaření spolku, vždy nejpozději do 60 dnů od skončení kalendářního roku.
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu
či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak spolku tak i pobočným spolkům.
Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. Kontrolní komise překládá valné hromadě zprávu o své činnosti

 

IV. Práva a povinnosti členů LTC

 

 • členství v LTC je dobrovolné
 • člen LTC je oprávněn užívat všech zařízení a prostředků areálu
 • člen se zavazuje plnit veškerá ustanovení stanov LTC a všech nařízení a předpisů platných pro členství v LTC , dbát pokynů členů výboru LTC, dodržovat veškeré vnitřní normy, pravidla a předpisy LTC a základní etické a mravní normy sportovce
 • člen se zavazuje svým chováním podporovat dobrou a přátelskou atmosféru v LTC a dle svých
  možností přispívat k jeho rozkvětu
 • člen starší 18ti let má právo volit členy výboru a být rovněž do výboru volen, zúčastnit a usnášet
  se členské schůze LTC
 • člen LTC má právo upozorňovat členy výboru na nedostatky, vznášet návrhy či připomínky a po
  předchozí dohodě se zúčastnit zasedání výboru na dobu nezbytně nutnou k řešení jeho problémů
 • člen LTC je povinen do data, zveřejněného výborem, uhradit členské a další poplatky, schválené
  členskou schůzí a odpracovat, resp. zaplatit stanovený počet brigádnických hodin
 • člen LTC je povinen chránit, šetřit a zvelebovat majetek LTC
 • člen LTC má právo se odvolat proti rozhodnutí výboru, kterým byl vyloučen z LTC k členské
  schůzi a to písemně do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení.

 

Členství v tenisovém spolku vzniká :
členem spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba, která aktivně působí v oblastech činností shodných s cíli činnosti a účelem spolku, popř. s nimi sympatizuje, souhlasí se zněním stanov a ostatních vnitřních předpisů vydaných spolkem a zavazuje se je v případě vzniku svého členství dodržovat, členství je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky doručené spolku a jejím schválením výkonným výborem spolku a zaplacením členského příspěvku.

 

Členství v tenisovém spolku zaniká:

 • dobrovolným vystoupením člena – písemným oznámením výboru
 • vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, zejména brigádních povinností nebo neplacením členských příspěvků, o vyškrtnutí rozhoduje výbor LTC
 • vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výbor LTC.
 • úmrtím člena, zánikem spolku .

 

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou.

Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci.

Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

 

V. Hospodaření tenisového spolku

Spolek nabývá finanční prostředky:

 • z činností vyplývajících z cílů činností a účelů spolku, vybíráním členských příspěvků, jejich výše pro daný rok schválí výkonný výbor,
 • získáváním finančních prostředků od jiných fyzických či právnických osob (např. z darů, dotací, grantů, atd.),
 • z vedlejší činnosti související s naplňováním cílů činnosti a účelu spolku, z výnosů z nakládání s majetkem spolku, z příjmů z reklam a z příjmů z nájemného.

Majetek spolku ve formě finančních prostředků je uložen na samostatném účtu spolku nebo v pokladně. Spolek používá své prostředky výhradně k realizaci cílů činnosti a účelů spolku a na úhradu nákladů spojených se správou spolku.

Každý člen výkonného výboru má právo na zřízení podpisového vzoru k účtu spolku a a po odsouhlasení transakcí většinou výkonného výboru i k hospodaření s tímto účtem.

O nakládání a hospodaření s movitým a nehmotným majetkem spolku rozhoduje výkonný výbor spolku. Výkonný výbor dále rozhoduje o hospodaření s nemovitým majetkem spolku, případně rozhodnutí o optimálním využití, provozu, údržbě a výstavbě tělovýchovných, turistických a jiných zařízení sloužících k zajištění činnosti spolku s výjimkou rozhodnutí o zcizení nemovitého majetku. O převodu a přechodu nemovitého majetku spolku je potřeba rozhodnutí valné hromady spolku.

Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky spolku.

Jménem LTC vystupuje předseda nebo jiný pověřený člen výboru. Za LTC jedná předseda spolku samostatně, nebo předsedou klubu písemně zmocněný člen výboru.

VI. Zánik spolku

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením nebo splynutím s jiným spolkem, anebo rozdělením, na základě rozhodnutí valné hromady. Spolek rovněž zaniká na základě pravomocného rozhodnutí soudu o zrušení spolku.

Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání a likvidace. Po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku, kterou předloží spolku ke schválení. V případě, že bude po zániku spolku existovat nástupnický spolek, bude likvidační zůstatek poukázán tomuto nástupnickému subjektu, případně subjektům v případě, že jich bude více, a to ve stejném rozsahu, nerozhodne-li valná hromada jinak. V případě, že spolek zanikne bez nástupnického subjektu, bude likvidační zůstatek rozdělen mezi členy spolku.

VII. Závěrečná ustanovení

Tenisový spolek LTC Starý Kolín vznikl 22.1. 1997, je veden ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. : L7925

Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou spolku konanou dne 4. 3. 2017 ve Starém Kolíně.

Ve Starém Kolíně dne 4. 3. 2017

 

Stanovy-LTC-Stary-Kolin

Ke stažení: